Manusia-manusia dalam Kurungan


Kita haroes membantoe dan menoeloeng orang boekan kerna ia-ini orang hartawan atawa ternama, pada siapa di blakang hari kita moesti minta balesan bantoean atawa pertoeloengan, hanja kita haroes membantoe dan menoeloeng, kerna orang jang tersangkoet memang perloe dibantoe dan ditoeloeng kerna itu satoe kebaekan. [Dalem Tawanan Djepang, Nio Joe Lan] Andai saja dalam liburan ke … Continue reading Manusia-manusia dalam Kurungan